Biz hakda

KompaniýaProfil
HEROLIFT 2006-njy ýylda döredilip, müşderilerimize wakuum göteriji enjam, yzarlaýyş ulgamy, ýüklemek we düşürmek enjamlary ýaly materiallary işleýän enjamlara we çözgütlere gönükdirilen iň oňat göteriji çözgütler bilen üpjün etmek üçin iň ýokary hilli vakuum komponentleri bolup durýar.Müşderilere önüm öndürýän ýokary hilli materiallaryň dizaýn, önümçilik, satuw, hyzmat we gurnama okuwlaryny we satuwdan soňky hyzmatyny hödürleýäris.

Bu işgärleriň saglygyny gowulaşdyrmaga we energiýa tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Biziň çözgütlerimiz arkaly mümkin bolan has çalt işlemek, material akymlaryny hem çaltlaşdyrýar we öndürijiligiň ýokarlanmagyna getirýär.Biziň esasy maksadymyz, iş ýerinde saglyk we howpsuzlyk, heläkçiligiň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin enjamlar we ulgamlar bilen üpjün etmek.

Materiallar bilen işlemekdäki maksadymyz öndürijiligi, netijeliligi, howpsuzlygy, girdejililigi ýokarlandyrmak we has kanagatlanarly işçi güýjüni ýeňilleşdirmek.
Önümlerimiz sebitde giňden ulanylýar
Iýmit, derman, logistika, gaplama, agaç, himiýa, plastmassa, rezin, öý enjamlary, elektron, alýumin, metal gaýtadan işlemek, polat, mehaniki gaýtadan işlemek, gün, aýna we ş.m.

Zähmeti, zähmeti, wagty, aladany we pul tygşytlaň!

GEROLIFTS
GEROLIFT

Şahadatnamalarymyz we markalarymyz

CE
ISO
EAC
MA
Markalar7
IAF
Markalar
Markalar10
GRGTEST
Markalar
Markalar1
Markalar2

Easyeňil götermäge gönükdirilen ýörelgelerimiz

Arzuw
Dünýäde götermek kyn bolan agyr zatlar bolsun.
Işgärlere has köp güýç we wagt tygşytlasyn we başlyk has köp aladalary we çykdajylary tygşytlasyn.

Wezipe
Ideal bilen döredilen we ugurtapyjylyk bilen döredilen milli kärhana boluň.

Ruh
Ussatlyk bilen ýokary hilli önümler dörediň,
Müşderileri dogruçyllyk bilen ýeňiň we täzelik bilen markalary dörediň.

Biziň jogapkärçiligimiz
Zähmeti, zähmeti, wagty, aladany we pul tygşytlaň!

GEROLIFTS1

Näme üçin bizi saýlamaly?
Herolift Wakuum göteriji gural, wakuum sorujy we göteriji prinsipini ulanyp çalt daşamagy amala aşyryp bilýän zähmeti tygşytlaýjy enjamdyr.
1. Herolift ergonomiki materiallary çözmek çözgütlerini bermäge borçlanýar.
2. Wakuum agyr göterijiniň kuwwaty 20 kg-dan 40t-a çenli, zerur bolanda dizaýn edilip we öndürilip bilner.3 \ "Gowy hil, çalt jogap, iň gowy baha" biziň maksadymyz.Herolift UK-da gözleg we satyn alyş merkezi bar;Hytaýyň baş edarasy 2006-njy ýylda Şanhaýda ýerleşýär, meýdany 5000 inedördül metre barabar önümçilik zawody, Şandongda ikinji şahamça we 2000 inedördül metr önümçilik zawody we Pekinde, Guan Guangzhouou, Çongçin we Sianda satuw bölümleri bar.

Tor
Filippinler Kanada Hindistan Belgiýa Serbiýa Katar Liwan
Günorta Koreýa Malaýziýa Meksika Singapur Oman Günorta Afrika
Peru, Germaniýa, Dubaý, Taýland, Makedoniýa, Awstraliýa
Çili, Şwesiýa, Kuweýt, Russiýa we ş.m.

Şahadatnamamyz

ISO90001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny alyň.Peýdaly model patent şahadatnamasy - Wakuum göteriji enjam, manipulýator, CT trolleý we ş.m.UDEM halkara sertifikaty EN ISO 12100. Partlaýjy atmosfera üçin elektrik enjamy laýyklyk kepilnamasy.Hytaý beýik diwary (TianJin) Hil barlagy merkeziniň hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

CE-BL HL deputaty
CT
VEL-VCL
KT partlama garşy şahadatnama
ISO9001 E.
Peýdaly model patenti

Taryhymyz

2006
2009
2010-njy ýyl
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2021
2022

HEROLIFT korporasiýasy Şanhaýda döredildi.

“ForeignTrade” bölümi döredildi.

Demirgazyk Hytaýda ofis döredildi.

Enjamlar CE halkara sertifikatyndan geçdi.

18-30 tonna 12 toplum, Baosteel üçin uly ýa-da agyr ýük göterijiler bilen üpjün ediň.

Şanhaýyň baş edarasynyň ussahanasy 5000 inedördül metrdi.

Pekin bölümi

Ikinji zawod Şandongda döredildi.

Guanç Guangzhouou

Üçünji zawod, Hytaýyň Şanhaý şäheriniň Fengxian şäherinde döredildi.

ERP, PLM, CRM, MES, OA enjamlar pudagynyň maglumat gurluşygyna ýetiň