Göni zawod satuwy Wakuum göteriji lazer maşynlary üçin vakuum list metal göteriji

Gysga düşündiriş:

Lazer bilen iýmitlendirmek üçin innowasion vakuum göteriji!Bu öňdebaryjy enjam, lazer kesmek prosesiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen has ýokary işlemegi üpjün etmek üçin ýörite döredildi.

Lift işlemek üçin ýönekeý, gündelik işleriňizde ulanylyş aňsatlygyny we netijeliligini üpjün edýär.Mundan başga-da, howpsuzlyga esasy üns berýän işgärlerimiz, wezipelerini rahatlyk bilen ýerine ýetirip biler.

Enjamlarymyzyň uýgunlaşmagy, dürli iş bölekleriniň ululyklaryny ýerleşdirmek üçin çalt we aňsat üýtgedilmäge mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, ýokary ýük göterijiligi bilen bilelikde, wakuum göterijilerimizi önümçilik proseslerini ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin iň gowy hyzmatdaş edýär.Maddy işlemek amallaryňyzy optimizirläp, gymmatly wagt we serişdeleri tygşytlap bilersiňiz.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Enjamymyzyň enjamy, DC ýa-da AC 380V saýlap biler. Eger batareýany güýçlendirmek isleseňiz, zarýad üçin takmynan 70 sagat ulanyp bilersiňiz. Batareýanyň ömri 4 ýyldan gowrak. Enjamyň adaty elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi 110V-220V. Eger 380AC saýlasaňyz, naprýatageeniýe her ýurtda ýa-da sebitde tapawutly bolsa, satyn alanyňyzda ýerli naprýa .eniýäni bilmelisiňiz, sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.

  Hemme zady diýen ýaly göterip bolýar

  Customörite ýasalan gurallar bilen siziň aýratyn zerurlyklaryňyzy çözüp bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  Aýratynlyk

  1, Maks1500KG

  Pes basyş duýduryşy

  Düzülip bilinýän sorujy käse

  Uzakdan dolandyryş

  CE şahadatnamasy EN13155: 2003

  Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010

  Nemes UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi

  2, Uly wakuum süzgüji, vakuum nasosy, dolandyryş gutusy öz içine alýan / saklaýan, wakuumy awtomatiki başlamak / togtatmak bilen energiýa tygşytlaýyş ulgamy, elektron akylly wakuum gözegçiligi, integral güýç gözegçiligi bilen işledilýän / öçürilen wyklýuçatel, sazlaşykly tutawaç, kysmat bilen enjamlaşdyrylan götermek ýa-da sorujy käsäni çalt dakmak.

  3, singleeke adam şeýdip çalt hereket edip biler1tonna, öndürijiligi on faktor köpeltmek.

  4, göterilmeli panelleriň ölçeglerine görä dürli ululykda we kuwwatda öndürilip bilner.

  5, highokary öndürijiligi we ajaýyp ömri kepillendirýän ýokary garşylykly ulanmak arkaly döredildi.

  öndürijilik görkezijisi

  Seriýa nomeri BLA400-6-T Iň ýokary kuwwat Gorizontal işlemek 400 kg
  Umumy ölçeg 2160X960mmX910mm Kuwwat giriş AC220V
  Dolandyryş tertibi Çeňňegiň dolandyryş siňdirişini el bilen iteklemek we çekmek Emdiriş we boşatma wagty Hemmesi 5 sekuntdan az;(Diňe ilkinji siňdiriş wagty birneme uzyn, takmynan 5-10 sekunt)
  Iň ýokary basyş 85% wakuum derejesi (takmynan0.85Kgf) Duýduryş basyşy Wakuum derejesi 60%

  (Takmynan 0.6Kgf)

  Howpsuzlyk faktory S> 2.0; Gorizontal siňdiriş Enjamlaryň ölen agramy 95kg (takmynan)
  Elektrik togunyň kesilmegi

  Basyşy saklamak

  Elektrik togy kesilenden soň, wakuum ulgamynyň tabagy siňdirýän wagty> 15 minut
  Howpsuzlyk duýduryşy Haçan-da basyş bellenen duýduryş basyşyndan pes bolsa, eşidilýän we wizual duýduryş awtomatiki duýduryş berer

   

  Aýratynlyklary

  Göni zawod satuwy vakuum she7

  Sorujy ýer

  • Easyeňil çalyşmak • Padyň kellesini aýlaň

  • Dürli iş şertlerine laýyk geliň

  • Iş böleginiň üstüni goraň

  Göni zawod-satuw-vakuum-she8

  Kuwwat dolandyryş gutusy

  • Wakuum nasosyna gözegçilik ediň

  • Wakuumy görkezýär

  • Basyş duýduryşy

  Göni zawod-satuw-wakuum-she10

  Wakuum ölçeýji

  • Ekrany arassalaň

  • Reňk görkezijisi

  • precokary takyklyk ölçegi

  • Howpsuzlygy üpjün ediň

  Göni zawod satuwy vakuum she9

  Hil çig mal

  • ajaýyp ussatlyk

  • uzak ömür

  • qualityokary hilli

  Spesifikasiýa

   Göni zawod satuw vakuum she11 SWL / KG Görnüşi L × W × H mm

   

  Öz agramyňyz kg
    250 BLA250-4-T 2160×960×910 80
    400 BLA400-6-T 2160×960×910 95
    500 BLA500-6-T 2160×960×910 95
    800 BLA800-8-T 3000×800×600 110
    1500 BLA1500-12-T 3000×800×600 140
    Poroşok: 220 /460V 50 / 60Hz 1 / 3Ph(sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.)

   

    Meýletin üçin

  DC ýa-da AC Motor sürüjisi siziň talaplaryňyz hökmünde

  Jikme-jik görkez

  Göni zawod satuw vakuum she12
  1 Aýaklary goldamak 9 Wakuum nasosy
  2 Wakuum şlangy 10 Şöhle
  3 Powerbirleşdiriji 11 Esasy şöhle
  4 Powerýagtylyk 12 Dolandyryş gapagyny aýryň
  5 Wakuum ölçeýji 13 Klapan
  6 Gulagy götermek 14 Şunt
  7 Buzzer 15 Top klapan
  8 PowerGeçmek 16 Sorujy gaplar

   

  Funksiýa

  Howpsuzlyk tanky integrirlenen ;

  Düzülip bilinýän sorujy käse ;

  Uly ululykdaky üýtgeşmeler üçin amatly

  Nebitsiz vakuum nasosy we klapan

  Netijeli, howpsuz, çalt we zähmeti tygşytlaýjy

  Basyşy kesgitlemek howpsuzlygy üpjün edýär

  Sorujy käsäniň ýagdaýy el bilen ýapylýar

  Dizaýn CE standartyna laýyk gelýär

  Arza

  Bu enjam lazer bilen iýmitlenmek üçin giňden ulanylýar.

  Alýumin tagtalary

  Polat tagtalar

  Plastik tagtalar

  Aýna tagtalar

  Daş plitalar

  Laminirlenen çipler

  Metaly gaýtadan işleýän senagat

  Göni zawod satuw vakuum she13
  Göni zawod-satuw-wakuum-she14
  Göni zawod satuw vakuum she16
  Göni zawod satuwy vakuum she15

  Hyzmat hyzmatdaşlygy

  2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

  Hyzmat hyzmatdaşlygy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň