Dürli tutawaçly 80-200KG makara deprek bilen amatly trolleýs max

Gysga düşündiriş:

Amatly trolleýler rulonlary ýadrodan netijeli tutup biler, howpsuzlygy ýokarlandyryp we düwmäni ýönekeý basmak bilen öwrüp biler.Elektrik gözegçiligi operatory elmydama has ygtybarly we has täsirli edýän göterijiniň arkasynda galyp biler.Agyr rulony taşlamak çynlakaý şikes ýetmegine we makara materialyna zeper ýetirip biler.Elektrik ýadro enjamy bilen rulony taşlamak howpy doly ýok edilýär.

Bu gural ulanmak aňsat we kyn, her kime uly we agyr tekerleri dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Bir düwmä basmak, dikden gorizontal ýagdaýa aňsatlyk bilen aýlanmagy bilen, çarşagyň ygtybarly saklanmagyny we tagallasyz hereket etmegini üpjün edýär.Göteriji beýik tekjelerde makaralary saýlamagy ýa-da ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, çarşaklary maşyn okuna ýüklemek üçin amatlydyr.“Çalt ýüklemek” aýratynlygy bilen göterijini makara gerek ýerinde takyk beýiklikde awtomatiki durmak üçin programma edip bilersiňiz.

Protema bahalary: Howpsuzlyk, çeýe, hil, ygtybarlylyk, ulanyjy üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyk (oňat bellik)

Modelshli modeller modully gurlan, bu bize her bölümi ýönekeý we çalt tertipleşdirmäge mümkinçilik berer.
1. Maks.SWL500KG
Içki gysgyç ýa-da daşarky gysyş goly.
Alýumin, SS304 / 316 standart mast bar.
Arassa otag bar
CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
Nemes UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.

2. Düzeltmek aňsat
Easyeňil işlemek üçin ýeňil agramly-ykjam.
Full Doly ýük bilen ähli ugurlarda aňsat hereket.
Park Awtoulag duralgasy, adaty süýşmek ýa-da rol oýnaýanlar bilen 3 orunlyk aýak bilen işleýän tormoz ulgamy.
Vari Üýtgeýän tizlik aýratynlygy bilen Lift funksiýasynyň takyk duralgasy.
● Leke Lift Mast howpsuz işlemek üçin aýdyň görnüşi üpjün edýär.
● Berkidilen göteriji nurbat - Çümmük nokatlar.
Ular Modul dizaýny.
Quick Çalt alyş-çalyş toplumlary bilen köp çalşykly işe uýgunlaşdyrylýar.
Rem Uzakdan ýasalan maýatnik bilen ähli tarapdan rugsat berilýär.
L Lifteri ykdysady we tygşytly ulanmak üçin ahyrky effektory ýönekeý alyş-çalyş.
End Ahyrky effektory çalt aýyryň.

Aýratynlyklary

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek01

Merkezi tormoz funksiýasy
Ection Ugruk gulpy
● Bitarap
● Jemi tormoz
All unitshli bölümlerde standart

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek02

Çalyşýan batareýa paketi
● Aňsat çalyşmak
8 8 sagatdan gowrak dowamly iş

Dürli tutawaçly 80-200KG rulon deprek03

Operator panelini arassalaň
● Gyssagly wyklýuçatel
● Reňk görkezijisi
● Işletmek / öçürmek
Tool Gural amallary üçin taýýar
Hand Aýrylyp bilinýän el dolandyryşy

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek04

Howpsuzlyk guşagy
● Howpsuzlygy gowulandyrmak
● Dolandyryp boljak nesil

Spesifikasiýa

Seriýa nomeri CT40 CT90 CT150 CT250 CT500 CT80CE CT100SE
Kuwwatlylygy kg 40 90 150 250 500 100 200
Urgy mm 1345 981/1531/2081 979/1520/2079 974/1521/2074 1513/2063 1672/2222 1646/2196
Öli agram 41 46/50/53 69/73/78 77/81/86 107/113 115/120 152/158
Jemi beýiklik 1640 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1990/2540 1990/2540 1990/2540
Batareýa

2x12V / 7AH

Geçiriş

Wagtlaýyn guşak

Okarlandyryş tizligi

Iki gezek tizlik

Dolandyryş tagtasy

Hawa

Her zarýad üçin göterim 40Kg / m / 100 gezek 90Kg / m / 100 gezek 150Kg / m / 100 gezek 250Kg / m / 100 gezek 500Kg / m / 100 gezek 100Kg / m / 100 gezek 200Kg / m / 100 gezek
Uzakdan dolandyryş

Meýletin

Öňki tigir

Köpugurly

Bellenen
Düzülip bilner

480-580

Bellenen
Dolandyryş wagty

8 sagat

Jikme-jik görkez

Dürli tutawaçly 80-200KG makara deprek bilen amatly trolleýs max
1. Öňki tigir 6. Dolandyryş düwmesi
2. Aýak 7. Işlediň
3. Makara 8. Dolandyryş düwmesi
4. Coregripper 9. Elektrik gutusy
5. şöhle götermek 10. Yzky tigir

Funksiýa

1. Ulanyjy üçin amatly
* Aňsat işlemek.
* Motor bilen ýokaryk galdyryň, el bilen itekläň.
* Çydamly PU tigirleri.
* Öňki tigirler uniwersal tigirler ýa-da durnukly tigirler bolup biler.
* Toplumlaýyn zarýad beriji.
* Saýlaw üçin beýikligi 1,3m / 1.5m / 1,7m.
2. Gowy ergonomika gowy ykdysadyýeti aňladýar
Uzak dowamly we ygtybarly, çözgütlerimiz hassalyk rugsadynyň peselmegi, işgärleriň dolanyşygynyň pes bolmagy we işgärleriň has gowy ulanylmagy ýaly köp peýdany üpjün edýär - adatça ýokary öndürijilik bilen utgaşýar.
3. Üýtgeşik şahsy howpsuzlyk
Gurlan howpsuzlyk aýratynlyklary bilen işlenip düzülen “Herolift” önümi.Enjam işlemegini bes eden halatynda ýük düşmeýär.Munuň ýerine ýük gözegçilik astynda ýere düşüriler.
4. Önümçilik
Herolift diňe bir ulanyjy üçin durmuşy aňsatlaşdyrmaýar;birnäçe gözlegler öndürijiligiň ýokarlanandygyny görkezýär.Sebäbi önümler senagat we ahyrky ulanyjylaryň islegleri bilen hyzmatdaşlykda iň täze tehnologiýany ulanyp ösdürilýär.
5. specificörite çözgütleri ulanyň
Standart däl ýörite Coregripper.
6. Batareýany çalt üýtgedip bolýar,enjamlaryň yzygiderli işlemegine sebäp boluň.

Arza

Torbalar, karton gutular, agaç listler, metal metallar, deprekler üçin.
Elektrik enjamlary, bankalar, balis galyndylary, aýna tabak, goşlar üçin.
Plastmassa örtükler, agaç plitalar, rulonlar, gapylar, batareýa, daş üçin.

Dürli gripperS5 bilen 80-200KG teker deprek bilen işlemek üçin amatly trolleýs max
Dürli gripperS6 bilen 80-200KG teker deprek bilen işlemek üçin amatly trolleýs max
Dürli gripperS3 bilen 80-200KG teker deprek bilen işlemek üçin amatly trolleýs
Dürli gripperS4 bilen 80-200KG teker deprek bilen işlemek üçin amatly trolleýs max
Dürli gripperS2 bilen 80-200KG teker deprek bilen işlemek üçin amatly trolleý
Dürli tutawaçly 80-200KG rulon deprekli amatly trolleýs max1

Hyzmat hyzmatdaşlygy

2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

Hyzmat hyzmatdaşlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň