Wideo

Herolift materiallary işleýän dünýä!

HEROLIFT 2006-njy ýylda döredilip, müşderilerimize wakuum göteriji enjam, yzarlaýyş ulgamy, ýüklemek we düşürmek enjamlary ýaly materiallary işleýän enjamlara we çözgütlere gönükdirilen iň oňat göteriji çözgütler bilen üpjün etmek üçin iň ýokary hilli vakuum komponentleri bolup durýar.Müşderilere önüm öndürýän ýokary hilli materiallaryň dizaýn, önümçilik, satuw, hyzmat we gurnama okuwlaryny we satuwdan soňky hyzmatyny hödürleýäris.Bu işgärleriň saglygyny gowulaşdyrmaga we energiýa tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Biziň çözgütlerimiz arkaly mümkin bolan has çalt işlemek, material akymlaryny hem çaltlaşdyrýar we öndürijiligiň ýokarlanmagyna getirýär.Biziň esasy maksadymyz, iş ýerinde saglyk we howpsuzlyk, heläkçiligiň öňüni almak we daşky gurşawy goramak üçin enjamlar we ulgamlar bilen üpjün etmek.Materiallar bilen işlemekdäki maksadymyz öndürijiligi, netijeliligi, howpsuzlygy, girdejililigi ýokarlandyrmak we has kanagatlanarly işçi güýjüni ýeňilleşdirmek.Önümlerimiz dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Iýmit, derman, logistika, gaplama, agaç, himiýa, plastmassa, rezin, öý enjamlary, elektron, alýumin, metal gaýtadan işlemek, polat, mehaniki gaýtadan işlemek, gün, aýna we ş.m. Zähmet, wagt, wagt, alada we pul tygşytlaň!

Adaty rul götermek we çylşyrymly rulon bilen işlemek üçin “Herolift” innowasion rul göteriji enjamlar

Amatly trolleýler rulonlary ýadrodan netijeli tutup biler, howpsuzlygy ýokarlandyryp we düwmäni ýönekeý basmak bilen öwrüp biler.Elektrik gözegçiligi operatory elmydama has ygtybarly we has täsirli edýän göterijiniň arkasynda galyp biler.Agyr rulony taşlamak çynlakaý şikes ýetmegine we makara materialyna zeper ýetirip biler.Elektrik ýadro enjamy bilen rulony taşlamak howpy doly ýok edilýär.Bu gural ulanmak aňsat we kyn, her kime uly we agyr tekerleri dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Bir düwmä basmak, dikden gorizontal ýagdaýa aňsatlyk bilen aýlanmagy bilen, çarşagyň ygtybarly saklanmagyny we tagallasyz hereket etmegini üpjün edýär.Göteriji beýik tekjelerde makaralary saýlamagy ýa-da ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, çarşaklary maşyn okuna ýüklemek üçin amatlydyr.“Çalt ýüklemek” aýratynlygy bilen göterijini makara gerek ýerinde takyk beýiklikde awtomatiki durmak üçin programma edip bilersiňiz.Protema bahalary: Howpsuzlyk, çeýe, hil, ygtybarlylyk, ulanyjy üçin amatly.Senagat rulony bilen işlemek we götermek esasy hünärlerimiziň biridir we rul göterijilerine müşderilerimiziň zerurlyklary, gelýän pudaklary ýaly dürli-dürli we biz olaryň hemmesine duşanymyz üçin örän şat.

ŞANGHAI GEROLIFT wakuum turbasy göteriji deprek işleýşi

Gämi götermek we işlemek köp pudaklarda umumy mesele.Derman senagatyndan azyk we içgi senagatyna çenli 15 kg-dan 300 kg agyrlykdaky deprekleri dolandyrmak we daşamak hemişe zerur.Bu proses diňe bir wagt talap etmän, eýsem işçileriň saglygyna we howpsuzlygyna-da howp salýar.Bagtymyza, deprekleriň işleýşini üýtgedip biljek çözgüt bar - wakuum deprek göteriji.Bu innowasiýa enjamlary, deprek götermegi we ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýan işçilere doly agramsyz gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.Işçiler agyr çelekleri el bilen göterip, arkalaryny gysmaly ýa-da ýaralanmaly däl.Wakuum bilen işleýän lift bilen amal has aňsat we ygtybarly bolýar.

50 kg agyrlyk kagyz sumkasy üçin vakuum turba göterijileri

Wakuum turba göterijileri. Agramy 300 kg çenli bolan önümleri çalt we aňsat karton gutular, sumkalar, çelekler, agaç tagtalar we başga-da dürli goşundylar wakuum turbasy göteriji gysga wagtyň içinde uly işleri çözýär.Düşünjeli amal size ýükleri çalt, takyk we elmydama ergonomiki taýdan geçirmäge mümkinçilik berýär.Maşyn ýüklemek, ýük daşamak we saýlamak üçin we başga-da köp göteriji goşundylar üçin iň amatly kömek.

Board Lifter Basic BLA

Dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen plastinka materiallaryny işlemek üçin standart göterijiler.Güýçli dizaýn, ýönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk düşünjesi wakuum göterijileri amallary ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin ideal hyzmatdaş edýär.Liftler köp görnüşli iş bölekleriniň ölçeglerine çalt we aňsat uýgunlaşýarlar we ulanmagyň çäksiz diýen ýaly mümkinçiliklerini hödürleýärler.Bu enjam lazer bilen iýmitlenmek üçin giňden ulanylýar.Enjamymyzyň enjamy, DC ýa-da AC 380V saýlap biler.Batareýany güýçlendirmek isleseňiz, zarýad üçin takmynan 70 sagat ulanyp bilersiňiz.Batareýanyň ömri 4 ýyldan gowrak.Enjamyň adaty tok üpjünçiligi naprýa 110eniýesi 110V-220V.380AC saýlasaňyz, naprýatageeniýe her ýurtda ýa-da sebitde tapawutly bolany üçin, satyn alanyňyzda ýerli naprýa .eniýäni bilmelisiňiz, sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.Everythinghli zady diýen ýaly göterip bolýar customörite ýasalan gurallar bilen, aýratyn zerurlyklaryňyzy çözüp bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Jübi vakuum göteriji

Material işlemek hyýalyň aňyrsynda bolup biler - müşderiniň saýtda el bilen işlemegi agyr, netijesiz, zähmeti köp talap edýän, dolandyrmak kyn we işgärler üçin önümçilik we söwda töwekgelçiligi bar.Jübi göterijisi aňsat işlemegi gazanmak üçin ulanylýar.Howa sorujy kran ygtybarly işleýiş guralydyr.Howpsuzlyk dizaýny, gysgyç ýa-da çeňňek mehanizm dizaýny bilen gulplanar.Az mukdarda energiýa girişini, aňsat tehniki hyzmaty we gowşak bölekleri talap edýän durnukly öndürijilik.tygşytly we amaly Dürli material işlemek üçin, hakyky ýagdaýa görä, sorujy käseleri çalyşmak üçin çalt üýtgeýän bogunlary saýlaň Max.Capacity 300kg.Ammar şeker haltalaryny, dokalan haltalary ýa-da kartonlary, deprekleri ýüklemek we düşürmek.

MATEL DURMUŞ GURNAMASY PANEL DURMUŞ WAKUUM SUCTION CRANE WAKUUM DURMUŞY

Ynkylap önümimiz bilen tanyşdyrmak - metal göteriji enjamlar paneli Lift vakuum sorujy kubogy kran vakuum göteriji metal.Bu döwrebap enjam, ýörite lazer bilen iýmitlendiriş programmalary üçin niýetlenendir we demir metaldan netijeli we takyk göterilmegi üçin amatly bolar.Enjamymyzyň enjamy, DC ýa-da AC 380V saýlap biler. Eger batareýany zarýad berseňiz, zarýad üçin takmynan 70 sagat ulanyp bilersiňiz. Batareýanyň ömri 4 ýyldan gowrak. Batareýanyň adaty elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi 110V-220V. Her ýurtda ýa-da sebitde naprýa .eniýe dürli bolany üçin, satyn alanyňyzda ýerli naprýa .eniýäni bilmelisiňiz, sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.

GEROLIFT WAKUUM AASsat DURMUŞ

HEROLIFT VEL seriýaly wakuum göteriji enjam, 10 kg-dan 300 kg-a çenli dizaýn edilip we öndürilip bilner.Bu vakuum göteriji halta we karton gutulardan başlap, aýna we list metal ýaly kagyz materiallaryna çenli hemme zady aňsatlaşdyrýar.Wakuum göterijini iýmit, dermanhana we himiýa pudagynda şeker, duz, süýt tozy, himiki güýç we ş.m. ýaly ähli haltalary dolandyrmak üçin meşhur.Wakuum göteriji dokalan, plastmassa, kagyz haltalaryny sorup biler.Hat-da ýörite tutawaçly jut haltalary göterip bileris.

Sahypa we tabak vakuum göterijiler-metal metal wakuum göteriji enjam

Dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen plastinka materiallaryny işlemek üçin standart göterijiler.Güýçli dizaýn, ýönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk düşünjesi wakuum göterijileri amallary ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin ideal hyzmatdaş edýär.Liftler köp görnüşli iş bölekleriniň ölçeglerine çalt we aňsat uýgunlaşýarlar we ulanmagyň çäksiz diýen ýaly mümkinçiliklerini hödürleýärler.Bu enjam lazer bilen iýmitlenmek üçin giňden ulanylýar.Enjamymyzyň enjamy, DC ýa-da AC 380V saýlap biler.Batareýany güýçlendirmek isleseňiz, zarýad üçin takmynan 70 sagat ulanyp bilersiňiz.Batareýanyň ömri 4 ýyldan gowrak.Enjamyň adaty tok üpjünçiligi naprýa 110eniýesi 110V-220V.380AC saýlasaňyz, naprýatageeniýe her ýurtda ýa-da sebitde tapawutly bolany üçin, satyn alanyňyzda ýerli naprýa .eniýäni bilmelisiňiz, sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.Hemme zady diýen ýaly göterip bolýar.

WAKUUM TUBE DURMUŞ MÜMKINÇILIGI 10KG -300KG

Wakuum turba göteriji, enäniň işlemegi üçin täze ergonomiki sulýasiýa.Karton guty, agaç tabak, halta, deprek we ş.m. almak iň amatly zat, gaplanan kartonlar bolsun, demir ýa-da agaç hereket edýärmi, ýag depreklerini ýükleýär, ýerleşdirilen şifer ulanylýar.Işlemek üçin oňaýsyz, ýadaw, agyr gitmek we ýokary şikes ýetmek bilen el bilen işlemekden saklanmak gowy zat.Adaty krandan tapawutlylykda, zatlary götermek üçin ýokaryk we aşak düwmelere basmaly, çalt vakuum bilen işleýän maşyn sorujy funksiýa bolar, gözegçilik astynda ýokary we aşak gözegçilik eder, adaty kran işleýşini gowulandyrmak üçin çalt hereket etmek üçin sorujyny ulanyň. .Topokardan ýa-da gapdaldan gysyň, kelläňizden ýokary galdyryň ýa-da palet raflaryna uzaklara ýetiň.
CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
Nemes UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.

WAKUUM TUBE DURMUŞ MÜMKINÇILIGI 10KG -300KG

Ene bilen işlemek üçin täze ergonomiki sulýasiýa wakuum ýeňil göterijini ulanmakdyr.Karton guty, agaç tabak, halta, deprek we ş.m. almak gaty amatly, işlemek üçin oňaýsyz, ýadaw, agyr gitmek we şikes ýetmek howpy bilen el bilen işlemekden saklanmak gowy.Karton guty halta vakuum turba göteriji.Adaty kranlardan tapawutlylykda, zatlary götermek üçin ýokaryk we aşak düwmelere basmaly, çalt vakuum bilen işleýän maşyn sorujy funksiýa bolar, gözegçilik astynda ýokary we aşak gözegçilik bolar, adaty kran işini haýallaşdyrmak üçin çalt hereket etmek üçin sorujyny ulanyň. .Gatnaşykly kartonlar bolsun, demir ýa-da agaç, ýag depreklerini ýüklemek, ýerleşdirilen şifer ulanylyp bilner.Çalt vakuum konweýerleri bir el bilen işledilip bilner we agyr zatlar bilen iş salyşanda çeýe we çalt işlemek çözgüdi üpjün edilip bilner.Karton gutular üçin gaplamak we logistika.

Deprek bilen hereket edýän gerolift materiallary

Gämi götermek we işlemek köp pudaklarda umumy mesele.Derman senagatyndan azyk we içgi senagatyna çenli 15 kg-dan 300 kg agyrlykdaky deprekleri dolandyrmak we daşamak hemişe zerur.Bu proses diňe bir wagt talap etmän, eýsem işçileriň saglygyna we howpsuzlygyna-da howp salýar.Bagtymyza, deprekleriň işleýşini üýtgedip biljek çözgüt bar - wakuum deprek göteriji.Bu innowasiýa enjamlary, deprek götermegi we ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýan işçilere doly agramsyz gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.Işçiler agyr çelekleri el bilen göterip, arkalaryny gysmaly ýa-da ýaralanmaly däl.Wakuum bilen işleýän lift bilen amal has aňsat we ygtybarly bolýar.

Ippingörite iberiş gutulary üçin niýetlenen kartonlar üçin vakuum turba göterijisi

Kartonlary ygtybarly dolandyrmak üçin köp sanly zawod dizaýny bilen üýtgedilip bilinýän wakuum turba göteriji.Müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän bu göteriji 100% nobat siklini üpjün edýär we ýük göteriji kelleleri ýörite iberiş gutusy programmasy üçin ýörite döredilen ýokary we gapdal sorujy käseler bilen birleşdirip biler. VEL-Series Carton Lifter götermek, egilmek we uzalmak zerurlygyny aradan aýyrýar. barmaklaryň ujy dolandyryşlary bilen ergonomiki tutawaç.Bu göteriji çörek bişirmek, himiýa, azyk, derman we dürli ölçegdäki kartonlarda önümler bilen üpjün edilýän beýleki pudaklarda amatlydyr.

Lazer kesmek we plitalary-BLA vakuum göterijini iýmitlendirmek üçin plastinka sorujy kran

Lazer bilen iýmitlendirmek üçin innowasion vakuum göteriji!Bu öňdebaryjy enjam, lazer kesmek prosesiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen has ýokary işlemegi üpjün etmek üçin ýörite döredildi.Lift işlemek üçin ýönekeý, gündelik işleriňizde ulanylyş aňsatlygyny we netijeliligini üpjün edýär.Mundan başga-da, howpsuzlyga esasy üns berýän işgärlerimiz, wezipelerini rahatlyk bilen ýerine ýetirip biler.Enjamlarymyzyň uýgunlaşmagy, dürli iş bölekleriniň ululyklaryny ýerleşdirmek üçin çalt we aňsat üýtgedilmäge mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, ýokary ýük göterijiligi bilen bilelikde, wakuum göterijilerimizi önümçilik proseslerini ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin iň gowy hyzmatdaş edýär.Maddy işlemek amallaryňyzy optimizirläp, gymmatly wagt we serişdeleri tygşytlap bilersiňiz.