Wakuum turba göterijileri - Köpugurly ýük göteriji ulgam

Gysga düşündiriş:

Wakuum turbalary göterýärÇig mal, tegelek gaplar, gaplanan harytlar, posylkalar, kartonlar, goşlar, gapylar we penjireler, OSB, agaç önümleri we başga-da köp zatlary dolandyrmak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýän dürli pudaklar üçin oýlap tapyjy çözgüt boldy.Köpugurlylygy sebäpli bu innowasion liftler ammar amallarynda, gurnama liniýasynyň önümçiliginde we ýokary göwrümli önümi işlemekde zerur gurallara öwrüldi.

Wakuum göterijileriň esasy artykmaçlyklaryndan biri, wagt we pul tygşytlamak bilen öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrmak ukybydyr.Iş akymyny bozýan hemişelik başlangyçlary we duralgalary aýyrmak bilen, bu ýokary öndürijilikli maşynlar materiallary yzygiderli we tertipli işlemegi üpjün edýär.Bu üznüksiz iş prosesi diňe bir öndürijiligi gowulandyrmak bilen çäklenmän, işçileriň ýadawlygyny peseldýär we umumy iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da,vakuum göterijilerAdaty gysgyçlary we gysgyçlary ýok edip, ýük goragyna işjeň gatnaşyň.Berkidilen ýa-da asylan zatlaryň ýetiren zyýanyny azaldyň we näzik ýa-da näzik ýükleriň howpsuz daşalmagyny üpjün ediň.Netijede, kärhanalar zeper ýeten önümler sebäpli dörän maliýe ýitgilerini azaldyp, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyryp we abraýyny gorap bilerler.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  CE şahadatnamasy EN13155: 2003

  Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010

  Nemes UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi

  Aýratynlyk (oňat bellik)

  Götermek ukyby: <270 kg

  Göteriş tizligi: 0-1 m / s

  Turbalar: standart / bir elli / flex / uzaldylan

  Gurallar: dürli ýükler üçin gurallaryň giň görnüşi

  Çeýeligi: 360 dereje aýlanma

  Swing burçy240derejeleri

  Düzeltmek aňsat

  Aswiftler, burç bogunlary we çalt birikmeler ýaly standart ölçegli tutawaçlar we esbaplar, göteriji takyk zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar.

  Arza

  Wakuum turba göterijileri - bir wersiýa7
  Wakuum turba göterijileri - Wersat8
  Wakuum turba göterijileri - Wersat9
  Wakuum turba göterijileri - Wersat10

  Spesifikasiýa

  Görnüşi VEL100 VEL120 VEL140 VEL160 VEL180 VEL200 VEL230 VEL250 VEL300
  Kuwwatlylygy (kg) 30 50 60 70 90 120 140 200 300
  Turbanyň uzynlygy (mm) 2500/4000
  Turbanyň diametri (mm) 100 120 140 160 180 200 230 250 300
  Lift tizligi (m / s) Appr 1m / s
  Boýy (mm) 1800/2500

   

  1700/2400 1500/2200
  Nasos 3Kw / 4Kw 4Kw / 5.5Kw

   

  Jikme-jik görkez

  Wakuum turba göterijileri - Wersat11
  1 filtr 6 , Demir
  2 , Basyş çykaryjy klapan 7 ift göteriji bölüm
  3 Nasos üçin ýaý 8 uction Emiş aýagy
  4 uc Wakuum nasosy 9 , Dolandyryş tutawajy
  5 , Demir ýol çäkleri 10 , Sütün

   

  Komponentler

  Wakuum göteriji dev13

  Sorujy baş gurnama

  • Easyeňil çalyşmak • Padyň kellesini aýlaň

  • Adaty tutawaç we çeýe tutawaç hökmany

  • Iş böleginiň üstüni goraň

  10KG -300KG sumka H12 aňsat işleýär

  Jib kran çäkleri

  • gysylmak ýa-da uzalmak

  • Wertikal süýşmegi gazanmak

  10KG -300KG sumka H15 aňsat işleýär

  Howa turbasy

  • Bloweri vakuum süýtio pad bilen birikdirmek

  • Turbageçiriji birikmesi

  • pressureokary basyşly poslama garşylyk

  • Howpsuzlygy üpjün ediň

  10KG -300KG sumka H14 aňsat işleýär

  Süzgüç

  • Iş böleginiň üstüni ýa-da hapalaryny süzüň

  • Wakuum nasosynyň hyzmat möhletini üpjün ediň

  Hyzmat hyzmatdaşlygy

  2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

  Hyzmat hyzmatdaşlygy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň