Wakuum Tube Lifter kuwwaty guty bilen işlemek üçin 10kg -300kg

Gysga düşündiriş:

Ene bilen işlemek üçin täze ergonomiki sulýasiýa wakuum ýeňil göterijini ulanmakdyr.Karton guty, agaç tabak, halta, deprek we ş.m. almak gaty amatly, işlemek üçin oňaýsyz, ýadaw, agyr gitmek we şikes ýetmek howpy bilen el bilen işlemekden saklanmak gowy.

Karton guty halta vakuum turba göteriji.

Adaty kranlardan tapawutlylykda, zatlary götermek üçin ýokaryk we aşak düwmelere basmaly, çalt vakuum bilen işleýän maşyn sorujy funksiýa bolar, gözegçilik astynda ýokary we aşak gözegçilik bolar, adaty kran işini haýallaşdyrmak üçin çalt hereket etmek üçin sorujyny ulanyň. .

Gatnaşykly kartonlar bolsun, demir ýa-da agaç, ýag depreklerini ýüklemek, ýerleşdirilen şifer ulanylyp bilner.

Çalt vakuum konweýerleri bir el bilen işledilip bilner we agyr zatlar bilen iş salyşanda çeýe we çalt işlemek çözgüdi üpjün edilip bilner.

Karton gutular üçin gaplamak we logistika.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyk (oňat bellik)

1. Maks.SWL 300KG
Pes basyş duýduryşy.
Düzülip bilinýän sorujy käse.
Uzakdan dolandyryş.
CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
Nemes UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.
2. Düzeltmek aňsat
Aýlawlar, burç bogunlary we çalt birikmeler ýaly köp sanly standart tutawaçlar we esbaplar sebäpli göteriji takyk zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar.
3. Ergonomiki tutawaç
Götermek we düşürmek funksiýasy ergonomiki taýdan düzülen dolandyryş tutawajy bilen kadalaşdyrylýar.Işleýiş tutawajyndaky dolandyryşlar, göterijiniň garaşsyz beýikligini ýük bilen ýa-da ýüklemezden sazlamagy aňsatlaşdyrýar.
4. Energiýany tygşytlaýan we şowsuz
Lift iň az syzmagy üpjün etmek üçin niýetlenendir, bu bolsa howpsuz işlemegi we az energiýa sarp etmegi aňladýar.
+ 300 kg çenli ergonomiki götermek üçin.
+ Gorizontal 360 dereje aýlaň.
+ 270 burç burçy.

öndürijilik görkezijisi

Seriýa nomeri VEL160 Iň ýokary kuwwat 60kg
Umumy ölçeg 1330 * 900 * 770mm Wakuum enjamlary Iş bölegini emdirmek we ýerleşdirmek üçin dolandyryş tutawajyny el bilen işlediň
Dolandyryş tertibi Iş bölegini emdirmek we ýerleşdirmek üçin dolandyryş tutawajyny el bilen işlediň Iş bölekleriniň aralygy Grounderiň iň pes arassalanylyşy150mm, Iň ýokary ýer arassalanylyşy1600mm
Elektrik üpjünçiligi 380VAC ± 15 % Kuwwat giriş 50Hz ± 1Hz
Sahypada täsirli gurnama beýikligi 4000mm-den uly Daşky gurşawyň temperaturasy -15 ℃ -70 ℃

Spesifikasiýa

Görnüşi VEL100 VEL120 VEL140 VEL160 VEL180 VEL200 VEL230 VEL250 VEL300
Kuwwat (kg) 30 50 60 70 90 120 140 200 300
Turbanyň uzynlygy (mm) 2500/4000
Turbanyň diametri (mm) 100 120 140 160 180 200 230 250 300
Lift tizligi (m / s) Appr 1m / s
Boýy (mm) 1800/2500

 

1700/2400 1500/2200
Nasos 3Kw / 4Kw 4Kw / 5.5Kw

Jikme-jik görkez

Wakuum Tube Lifter kuwwaty 10 guty -300 kg
1. Süzgüç 6. Jib goluň çäkliligi
2. Gurmak 7. Jib goly demir
3. Wakuum nasosy 8. Wakuum howa turbasy
4. Dymmak gutusy 9. Turbany ýygnamak
5. Sütün 10. Emdiriş aýagy

Funksiýa

● Ulanyjy üçin amatly
vakuum turba göterijisi sorujy ulanyp, iki hereketde hem göterýär.Dolandyryş tutawajy operator üçin aňsat we agramsyz diýen ýaly duýulýar.Aşakdaky süýşmek ýa-da burç adapteri bilen ulanyjy göterilen zady talap edilişi ýaly öwrüp ýa-da öwrüp biler.
● Gowy ergonomika gowy ykdysadyýeti aňladýar
Uzak dowamly we ygtybarly, çözgütlerimiz hassalyk rugsadynyň peselmegi, işgärleriň dolanyşygynyň pes bolmagy we işgärleriň has gowy ulanylmagy ýaly köp peýdany üpjün edýär - adatça ýokary öndürijilik bilen utgaşýar.
● Täsin şahsy howpsuzlyk
Önümlerimiz köp ulanylanda gowy öndürijiligi üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli vakuum nasoslaryndan we materiallardan ýasalýar.Olary saklamak aňsat, şeýlelik bilen tehniki hyzmatyň we komponentleri çalyşmagyň wagtyny we bahasyny azaldýar.
● Önümçilik
Herolift diňe bir ulanyjy üçin durmuşy aňsatlaşdyrmaýar;birnäçe gözlegler öndürijiligiň ýokarlanandygyny görkezýär.Sebäbi önümler senagat we ahyrky ulanyjylaryň islegleri bilen hyzmatdaşlykda iň täze tehnologiýany ulanyp ösdürilýär.
Specific Aýratyn çözgütleri ulanyň
Iň ýokary çeýeligi üçin turba göterijiler modul ulgamyna esaslanýar.Mysal üçin, göteriji turba zerur göteriji kuwwatyna baglylykda üýtgedilip bilner.Şeýle hem goşmaça elýeterlilik zerur bolan programmalar üçin giňeldilen tutawajyň bolmagy mümkin.
Ygtybarly adsorbsiýa, material gutusyna zyýan ýok.

Arza

Maddy gaýtadan işleýän enjamlardaky iň täze täzeligimiz - 10KG-dan 300KG çenli kuwwatly Wakuum Tube Lifter.Karton gutular, agaç listler, metal metallar we hatda bankalar ýaly dürli görnüşli gutulary dolandyrmak üçin ýörite döredilen bu göteriji rahat we netijeli geçiriş prosesini üpjün edýär.

Agyr zatlary götermek üçin köp zähmet talap edýän ýa-da köp ýer talap edýän uly maşynlary ulanýan günler gutardy.Wakuum Tube Lifter, material işlemek zerurlyklaryňyz üçin ykjam we ygtybarly çözgütdir.Işçilere saglygyna we howpsuzlygyna howp salman önümleri çalt we aňsat götermäge we göçürmäge mümkinçilik berýär.

Bu köptaraply göteriji diňe guty bilen işlemek bilen çäklenmeýär.Şeýle hem, ol galyndy galyndylary, aýna tabaklary, goşlary, plastmassa listleri, agaç plitalary, rulonlary, gapylary, batareýalary we hatda daşlary hem dolandyryp biler.Wakuum götermek tehnologiýasy ygtybarly we zyýansyz tutmagy üpjün edýär, ony näzik we näzik zatlar üçin ajaýyp edýär.

Wakuum Tube Lifter kuwwaty Handling2 gutusy üçin 10kg -300kg
Wakuum Tube Lifter kuwwaty 10 guty -300 kg
Wakuum Tube Lifter kuwwaty 10 guty -300 kg
Wakuum Tube Lifteriň göwrümi Handling5 gutusy üçin 10kg -300kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň