Habarlar

 • Gadyrly müşderilerimizden gaty gowy teswirleri gazanyň

  Gadyrly müşderilerimizden gaty gowy teswirleri gazanyň

  Biziň kompaniýamyz 18 ýyllyk tejribe üçin vakuum göterijilerde ýöriteleşýär.Şeýle hem köp ýurtlara sargytlaryň dürli görnüşlerini eksport etdik.Bu aralykda önümlerimiz daşary ýurtly müşderilerimiziň köp teswirini gazandy.Köp ýurtlara ýokary hilli önümleri eksport etmegiň subut edilen ýazgysy bilen gulagymyz bar ...
  Koprak oka
 • Deprek işlemek üçin ulanylýan dürli dizaýn vakuum turba göteriji

  Deprek işlemek üçin ulanylýan dürli dizaýn vakuum turba göteriji

  Bu öňdebaryjy çözgüt deprekleri götermek we daşamak prosesini ýönekeýleşdirmek, has ygtybarly, has netijeli we az iş talap edýän etmek üçin döredildi.Özboluşly dizaýny we ösen aýratynlyklary bilen wakuum turba göterijilerimiz, dürli senagat önümlerinde deprekleriň işleýşini üýtgeder ...
  Koprak oka
 • Wakuum aýna göterijiler: Material işleýiş

  Wakuum aýna göterijiler: Material işleýiş

  Wakuum aýna liftleri islendik önümçilik ýa-da gurluşyk gurşawy üçin zerur bolan oýun üýtgedýän enjamdyr.Bu göçme el bilen sorujy göteriji pnewmatik aýna wakuum göteriji göterijilik ukyby 600 kg ýa-da 800kg bolup, agyr materiallary aňsat we täsirli götermek we herekete getirmek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Wakuum enjamy nähili işleýär?

  Wakuum enjamy nähili işleýär?

  Wakuumy götermek usuly howa şlangy bilen lift turbasyna birikdirilen wakuum nasosyny ulanýar.Lift turbasynyň ujunda ýüküň gysyljak we saklanjak sorujy kellesi we sorujy aýagy bar.Emiş aýaklarynyň dürli görnüşlerde we ululykda, harytlaryň görnüşi üçin niýetlenendigini görersiňiz ...
  Koprak oka
 • Wakuum göteriji näme?

  Wakuum göteriji näme? Ulanylýan ýerlerini we artykmaçlyklaryny ara alyp maslahatlaşyň Wakuum liftleri gurluşyk, önümçilik we logistika ýaly dürli pudaklarda ulanylýan möhüm enjamdyr.Agyr zatlary aňsat we täsirli götermek we herekete getirmek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Metal göteriji enjamlar paneli göteriji sorujy kubok kran wakuumy bilen tanyşdyrmak

  Metal göteriji enjamlar paneli göteriji sorujy kubok kran wakuumy bilen tanyşdyrmak

  Metal göteriji enjamlar paneli Lifting Suction Cup Crane Vacuum, metal götermek we işlemek öňküsinden has aňsat we has takyk etmek üçin döredilen öwrülişik önümi bilen tanyşdyrmak.Bu döwrebap enjam, ýörite lazer bilen iýmitlendirmek üçin niýetlenendir we ony ideallaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • Wakuum göteriji enjamlaryň HEROLIFT VCL seriýasy bilen tanyşdyrmak

  Wakuum göteriji enjamlaryň HEROLIFT VCL seriýasy bilen tanyşdyrmak

  HEROLIFT VCL seriýasy, 10-50 kg göterijilik ukyby bilen çalt we täsirli götermek üçin döredilen ykjam turba göterijisidir.Bu köpugurly wakuum göteriji ammarlarda, logistika merkezlerinde we konteýner işlerinde giňden ulanylýar.Dürli iş eserlerini işlemek üçin amatly çözgüt hödürleýär, ...
  Koprak oka
 • Zawodymyz tarapyndan gönüden-göni satylýan lazer maşynyny iýmitlendirmek üçin vakuum list metal göteriji bilen tanyşdyrmak

  Zawodymyz tarapyndan gönüden-göni satylýan lazer maşynyny iýmitlendirmek üçin vakuum list metal göteriji bilen tanyşdyrmak

  Bu innowasion wakuum göteriji, dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzleri bolan panelleri gaýtadan işlemek üçin iň oňat çözgüt bolup, lazer kesmek prosesiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin has ýokary öndürijilik berýär.Iň soňky vakuum liftlerimiz, netijeli, ygtybarly sahypany geçirmek üçin ýörite döredildi ...
  Koprak oka
 • Agyr iş böleklerini aňsatlyk bilen götermek we daşamak üçin güýçli we täsirli çözgüt bolan “Herolift” aýna wakuum lifti bilen tanyşdyrmak.

  Agyr iş böleklerini aňsatlyk bilen götermek we daşamak üçin güýçli we täsirli çözgüt bolan “Herolift” aýna wakuum lifti bilen tanyşdyrmak.

  600kg ýa-da 800kg göteriji kuwwatlylygy bilen bu göçme el bilen sorujy göteriji pnewmatik aýna wakuum göteriji islendik senagat ýa-da gurluşyk gurşawy üçin hökmany şertdir.Bu döwrebap enjam, agyr materiallary götermek we herekete öwürmek üçin niýetlenendir.Çalt, howpsuz we amatly ...
  Koprak oka
 • VEL / VCL seriýaly HEROLIFT ykjam göteriji bilen tanyşdyrmak

  VEL / VCL seriýaly HEROLIFT ykjam göteriji bilen tanyşdyrmak

  VEL / VCL seriýaly HEROLIFT ykjam göteriji - el bilen işlemek üçin iň soňky çözgüt.Bu innowasiýa önümi, saýtda el bilen işlemek bilen baglanyşykly kynçylyklary we töwekgelçilikleri azaltmak üçin döredildi.Jübi bazasy bilen HEROLIFT ykjam göterijini götermek aňsat, ma ...
  Koprak oka
 • Ynkylapçy film rolumyz bilen tanyşdyrmak

  Ynkylapçy film rolumyz bilen tanyşdyrmak

  Netijeli we yhlasly rulon bilen işlemek üçin döredilen iň täze çözgüt bolan rewolýusiýa film rulony bilen tanyşdyrmak.Mobileumşak, döwrebap dizaýn we ösen tehnologiýa bilen bu ykjam elektrik göteriji, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Agyr tekiz tagtalary aňsatlyk bilen götermegiň iň soňky çözgüdi “Board Lifter Basic” bilen tanyşdyrmak

  Agyr tekiz tagtalary aňsatlyk bilen götermegiň iň soňky çözgüdi “Board Lifter Basic” bilen tanyşdyrmak

  Agyr metal panelleri we beýleki tekiz ýagdaý tagtalaryny aňsatlyk bilen götermek üçin iň soňky çözgüt “Board Lifter Basic” bilen tanyşdyrmak.Amatlylygy we howpsuzlygy göz öňünde tutup döredilen bu innowasiýa maşynynyň iň ýokary ygtybarly iş ýüki (SWL) 1000 kg bolup, ony dürli önümçilik üçin ideal gural edýär ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4