Maksimum 200KG işleýiş enjamlary üçin amatly trolleý

Gysga düşündiriş:

Rulon gysgyç goşulmasy, hereketlendiriji hereketlendiriji gysgyç we aýlanma arkaly kagyz ýaly materialyň makaralaryny dik ýerden göterýär we keseligine aýlanýar.

Rulon filmini ýerden ýeňil we amatly alyp bolýar we tegelek materialy 90 dereje göterip we göterip bolýar we aňsat ýüklemek üçin tabşyryp bolýar.Biziň çözgütlerimiz dürli agram we ululykdaky dürli rulonlary we rulonlary götermek, egmek, aýlamak, daşamak, ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar.

Amatly trolleý, diametri ýa-da aýlawy, rulon, rulon, deprek, çelek we ş.m. ýükleri çekmek üçin ulanylýar, Çaphana pudagy, film senagaty we tegelek materiallary gaýtadan işlemek, götermek, ýüklemek, düşürmek, düşürmek.

Protema bahalary: Howpsuzlyk, çeýe, hil, ygtybarlylyk, ulanyjy üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyk (oňat bellik)

Modelshli modeller modully gurlan, bu bize her bölümi ýönekeý we çalt tertipleşdirmäge mümkinçilik berer.
1. Göwrümi: 50-200KG
● Içki gysgyç ýa-da daşarky gysyş goly.
Al Alýumininde standart mast, SS304 / 316 bar.
Room Elýeterli arassa otag.
● CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
● Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
German German UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.

2. Düzeltmek aňsat
Easyeňil işlemek üçin ýeňil agramly-ykjam.
Full Doly ýük bilen ähli ugurlarda aňsat hereket.
Park Awtoulag duralgasy, adaty süýşmek ýa-da rol oýnaýanlar bilen 3 orunlyk aýak bilen işleýän tormoz ulgamy.
Vari Üýtgeýän tizlik aýratynlygy bilen Lift funksiýasynyň takyk duralgasy.
● Leke Lift Mast howpsuz işlemek üçin aýdyň görnüşi üpjün edýär.
● Berkidilen göteriji nurbat - Çümmük nokatlar.
Ular Modul dizaýny.
Quick Çalt alyş-çalyş toplumlary bilen köp çalşykly işe uýgunlaşdyrylýar.
Rem Uzakdan ýasalan maýatnik bilen ähli tarapdan rugsat berilýär.
L Lifteri ykdysady we tygşytly ulanmak üçin ahyrky effektory ýönekeý alyş-çalyş.
End Ahyrky effektory çalt aýyryň.

Aýratynlyklary

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek01

Merkezi tormoz funksiýasy
Ection Ugruk gulpy
● Bitarap
● Jemi tormoz
All unitshli bölümlerde standart

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek02

Çalyşýan batareýa paketi
● Aňsat çalyşmak
8 8 sagatdan gowrak dowamly iş

Dürli tutawaçly 80-200KG rulon deprek03

Operator panelini arassalaň
● Gyssagly wyklýuçatel
● Reňk görkezijisi
● Işletmek / öçürmek
Tool Gural amallary üçin taýýar
Hand Aýrylyp bilinýän el dolandyryşy

Dürli gysgyçly 80-200KG rulon deprek04

Howpsuzlyk guşagy
● Howpsuzlygy gowulandyrmak
● Dolandyryp boljak nesil

Spesifikasiýa

Seriýa nomeri CT40 CT90 CT150 CT250 CT500 CT80CE CT100SE
Kuwwatlylygy kg 40 90 150 250 500 100 200
Urgy mm 1345 981/1531/2081 979/1520/2079 974/1521/2074 1513/2063 1672/2222 1646/2196
Öli agram 41 46/50/53 69/73/78 77/81/86 107/113 115/120 152/158
Jemi beýiklik 1640 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1440/1990/2540 1990/2540 1990/2540 1990/2540
Batareýa

2x12V / 7AH

Geçiriş

Wagtlaýyn guşak

Okarlandyryş tizligi

Iki gezek tizlik

Dolandyryş tagtasy

Hawa

Her zarýad üçin göterim 40Kg / m / 100 gezek 90Kg / m / 100 gezek 150Kg / m / 100 gezek 250Kg / m / 100 gezek 500Kg / m / 100 gezek 100Kg / m / 100 gezek 200Kg / m / 100 gezek
Uzakdan dolandyryş

Meýletin

Öňki tigir

Köpugurly

Bellenen
Düzülip bilner

480-580

Bellenen
Dolandyryş wagty

8 sagat

Jikme-jik görkez

Dolandyryş enjamlary üçin amatly trolleý 200KG1 Maks bilen işlemek
1. Öňki tigirler 8. 360 dereje aýlanma mehanizmi
2. marag 9. Işlediň
3. Roll 10. Batareýa bukjasy
4. gysgyç tutmak 11. Poslamaýan polatdan örtük
5. Howpsuzlyk guşagynyň gaçmagynyň öňüni alyň 12. Yzky tigir
6. şöhle götermek 13. Motor
7. Dolandyryş panelini işlediň 14. Poslamaýan polat aýagy

Funksiýa

● Ulanyjy üçin amatly
● Işlemek aňsat.
Motor Motor bilen ýokaryk galdyryň, el bilen itekläň.
● Çydamly PU tigirleri.
● Öňki tigirler uniwersal tigirler ýa-da durnukly tigirler bolup biler.
Ited Toplumlaýyn zarýad beriji.
Option Görnüş üçin beýikligi 1,3m / 1.5m / 1.7m.
● Gowy ergonomika gowy ykdysadyýeti aňladýar
Uzak dowamly we ygtybarly, çözgütlerimiz hassalyk rugsadynyň peselmegi, işgärleriň dolanyşygynyň pes bolmagy we işgärleriň has gowy ulanylmagy ýaly köp peýdany üpjün edýär - adatça ýokary öndürijilik bilen utgaşýar.
● Täsin şahsy howpsuzlyk
Gurlan howpsuzlyk aýratynlyklary bilen işlenip düzülen “Herolift” önümi.Wakuum birden işlemegini bes eden bolsa, ýük düşmeýär.Munuň ýerine ýük gözegçilik astynda ýere düşüriler.
● Önümçilik
Herolift diňe bir ulanyjy üçin durmuşy aňsatlaşdyrmaýar;birnäçe gözlegler öndürijiligiň ýokarlanandygyny görkezýär.Sebäbi önümler senagat we ahyrky ulanyjylaryň islegleri bilen hyzmatdaşlykda iň täze tehnologiýany ulanyp ösdürilýär.

Arza

Makara, deprek, karton, sumka, tagta we ş.m.

Makara işlemek üçin amatly trolleýs Maks 200KG5 işleýär
Dolandyryş enjamlary üçin amatly trolleý 200KG2 Maks bilen işlemek
Dolandyryş enjamlary üçin amatly trolleý 200KG3 bilen işlemek
Makara işlemek üçin amatly trolleýs Maks 200KG4 işleýär

Hyzmat hyzmatdaşlygy

2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

Hyzmat hyzmatdaşlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň