Wakuum tagtasynyň göterijiniň kuwwaty 1000kg -3000kg

Gysga düşündiriş:

HEROLIFT BLC seriýasy - SWL max 3000kg doly we göteriji köpri kranyna göni birikdirmek üçin elektrik vakuum bölümini ulanmaga taýyn.

Önümçilik döwründe metal ýa-da gözenek däl materiallaryň (plastmassa, melamin we ş.m.) işlenmegi birnäçe adamdan aşa agyr ýükleri göterip, olary çalt we takyk herekete getirip biler.Singleeke operator 2 tonna çenli uly ýük göterip biler.

Herolift'S BLC gözenekli däl ýükleriň örän täsirli manipulýatory bolup, operatorlara göteriji panellerde özbaşdak işlemäge mümkinçilik berýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyk (oňat bellik)

Maks.SWL 3000KG
● Pes basyş duýduryşy.
Ust Düzülip bilinýän sorujy käse.
● Uzakdan dolandyryş.
● CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
● Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
German German UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.
● Uly vakuum süzgüji, vakuum nasosy, dolandyryş gutusy öz içine alýan / saklaýan, wakuumy awtomatiki başlamak / togtatmak bilen energiýa tygşytlaýyş ulgamy, elektron akylly wakuum gözegçiligi, integral güýç gözegçiligi bilen öçürilen / öçüriji, sazlanylýan tutawaç, çalt ýaý bilen enjamlaşdyrylan göteriji ýa-da sorujy käsäni dakmak.
Thus Şeýlelik bilen bir adam öndürijiligi on faktor bilen köpeldip, 2 tonna çenli çalt hereket edip biler.
● göterilmeli panelleriň ölçeglerine görä dürli ululykda we kuwwatda öndürilip bilner.
High performanceokary öndürijiligi we ajaýyp ömri kepillendirýän ýokary garşylykly ulanmak arkaly döredildi.

öndürijilik görkezijisi

Seriýa nomeri BLC1500-12-T Iň ýokary kuwwat Gorizontal işlemek 1500 kg
Umumy ölçeg (1,1m + 2.8m + 1,1m) X800mmX800mm Kuwwat giriş 380V, 3 FAZE Elektrik üpjünçiligi
Dolandyryş tertibi Çeňňegiň dolandyryş siňdirişini el bilen iteklemek we çekmek Emdiriş we boşatma wagty Hemmesi 5 sekuntdan az;(Diňe ilkinji siňdiriş wagty birneme uzyn, takmynan 5-10 sekunt)
Iň ýokary basyş Wakuum derejesi 85% (takmynan0.85Kgf)
Duýduryş basyşy Wakuum derejesi 60% (takmynan0.6Kgf)
Howpsuzlyk faktory S> 2.0; Gorizontal siňdiriş Enjamlaryň ölen agramy 230kg (takmynan)
Elektrik togunyň kesilmegiBasyşy saklamak Elektrik togy kesilenden soň, wakuum ulgamynyň tabagy siňdirýän wagty> 15 minut
Howpsuzlyk duýduryşy Haçan-da basyş bellenen duýduryş basyşyndan pes bolsa, eşidilýän we wizual duýduryş awtomatiki duýduryş berer

Aýratynlyklary

Wakuum liftleri01

Sorujy ýer
Replace Aňsat çalyşmak.
Pad Pad kellesini aýlaň.
Various Dürli iş şertlerine laýyk geliň.
Work Iş böleginiň üstüni goraň.

Basyş duýduryşy

Kuwwat dolandyryş gutusy
Acu Wakuum nasosyna gözegçilik ediň
The Wakuumy görkezýär
● Basyş duýduryşy

Wakuum ölçeýji

Wakuum ölçeýji
Display Ekrany arassalaň
● Reňk görkezijisi
● -okary takyklyk ölçegi
Security Howpsuzlygy üpjün ediň

Uzak ömür

Hil çig mal
● Ajaýyp ussatlyk
● Uzak ömür
● qualityokary hilli

Spesifikasiýa

SWL / KG Görnüşi L × W × H mm Öz agramyňyz kg
1000 BLC1000-8-T 5000 × 800 × 600 210
1200 BLC1200-10-T 5000 × 800 × 600 220
1500 BLC1500-10-T 5000 × 800 × 600 230
2000 BLC2000-10-T 5000 × 800 × 600 248
2500 BLA2500-12-T 5000 × 800 × 700 248
Poroşok: 220V-460V 50 / 60Hz 3Ph (sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.)
Meýletin üçin.DC ýa-da AC Motor sürüjisi siziň talaplaryňyz hökmünde

Jikme-jik görkez

Wakuum tagtasynyň göterijiniň kuwwaty 1000kg -3000kg1
1 Teleskopiki şöhle 8 Haç şöhlesi
2 Esasy şöhle 9 Awtoulag duralgasy
3 Wakuum nasosy 10 Wakuum ölçeýji
4 Umumy dolandyryş gutusy 11 Dolandyryş tutawajy
5 Çeňňek 12 Klapan
6 Howa şlangy 13 Wakuum süzgüji
7 Top klapan 14 Dolandyryş paneli üçin duralga

Funksiýa

Sorujy käsäniň eýesiniň iki ujy hem yza çekilip bilner.
Uly ululykdaky üýtgeşmeler üçin amatly.
Nebitsiz vakuum nasosy we klapan.
Netijeli, howpsuz, çalt we zähmeti tygşytlaýjy.

Akkumulýator we basyşy kesgitlemek howpsuzlygy üpjün edýär.
Sorujy käsäniň ýagdaýy sazlanýar we el bilen ýapylyp bilner.
Dizaýn CE standartyna laýyk gelýär.

Arza

Alýumin tagtalary.
Polat tagtalar.
Plastik tagtalar.

Aýna tagtalar.
Daş plitalar.
Laminirlenen çipler.

Wakuum tagtasynyň göterijiniň kuwwaty 1000kg -3000kg2
Wakuum tagtasynyň göterijiniň kuwwaty 1000kg -3000kg3

Hyzmat hyzmatdaşlygy

2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

Hyzmat hyzmatdaşlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň