250-1500 kg agyrlykdaky lazer bilen iýmitlendirmek üçin wakuum göteriji

Gysga düşündiriş:

Dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen plastinka materiallaryny işlemek üçin standart göterijiler.Güýçli dizaýn, ýönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk düşünjesi wakuum göterijileri amallary ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin ideal hyzmatdaş edýär.Liftler köp görnüşli iş bölekleriniň ölçeglerine çalt we aňsat uýgunlaşýarlar we ulanmagyň çäksiz diýen ýaly mümkinçiliklerini hödürleýärler.

Bu enjam lazer bilen iýmitlenmek üçin giňden ulanylýar.Enjamymyzyň enjamy, DC ýa-da AC 380V saýlap biler.Batareýany güýçlendirmek isleseňiz, zarýad üçin takmynan 70 sagat ulanyp bilersiňiz.Batareýanyň ömri 4 ýyldan gowrak.Enjamyň adaty tok üpjünçiligi naprýa 110eniýesi 110V-220V.380AC saýlasaňyz, naprýatageeniýe her ýurtda ýa-da sebitde tapawutly bolany üçin, satyn alanyňyzda ýerli naprýa .eniýäni bilmelisiňiz, sebitiňizdäki naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.

Hemme zady diýen ýaly göterip bolýar

Customörite ýasalan gurallar bilen siziň aýratyn zerurlyklaryňyzy çözüp bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyk (oňat bellik)

Maks.SWL1500KG
● Pes basyş duýduryşy.
Ust Düzülip bilinýän sorujy käse.
● Uzakdan dolandyryş.
● CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
● Hytaýda partlama garşy standart GB3836-2010.
German German UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.
● Uly vakuum süzgüji, vakuum nasosy, dolandyryş gutusy öz içine alýan / saklaýan, wakuumy awtomatiki başlamak / togtatmak bilen energiýa tygşytlaýyş ulgamy, elektron akylly wakuum gözegçiligi, integral güýç gözegçiligi bilen öçürilen / öçüriji, sazlanylýan tutawaç, çalt ýaý bilen enjamlaşdyrylan göteriji ýa-da sorujy käsäni dakmak.
Thus Şeýlelik bilen bir adam çaltlygy 1 tonna çenli hereket edip, öndürijiligi on faktor köpeldip biler.
● göterilmeli panelleriň ölçeglerine görä dürli ululykda we kuwwatda öndürilip bilner.
High performanceokary öndürijiligi we ajaýyp ömri kepillendirýän ýokary garşylykly ulanmak arkaly döredildi.

öndürijilik görkezijisi

Seriýa nomeri BLA800-8-T Iň ýokary kuwwat Gorizontal işlemek 800 kg
Umumy ölçeg 2000X800mmX800mm Kuwwat giriş AC380V
Dolandyryş tertibi Çeňňegiň dolandyryş siňdirişini el bilen iteklemek we çekmek Emdiriş we boşatma wagty Hemmesi 5 sekuntdan az;(Diňe ilkinji siňdiriş wagty birneme uzyn, takmynan 5-10 sekunt)
Iň ýokary basyş Wakuum derejesi 85% (takmynan0.85Kgf) Duýduryş basyşy Wakuum derejesi 60% (takmynan0.6Kgf)
Howpsuzlyk faktory S> 2.0;Gorizontal siňdiriş Enjamlaryň ölen agramy 105kg (takmynan)
Elektrik togunyň kesilmegiBasyşy saklamak Elektrik togy kesilenden soň, wakuum ulgamynyň tabagy siňdirýän wagty> 15 minut
Howpsuzlyk duýduryşy Haçan-da basyş bellenen duýduryş basyşyndan pes bolsa, eşidilýän we wizual duýduryş awtomatiki duýduryş berer

Aýratynlyklary

Wakuum liftleri01

Sorujy ýer
Replace Aňsat çalyşmak.
Pad Pad kellesini aýlaň.
Various Dürli iş şertlerine laýyk geliň.
Work Iş böleginiň üstüni goraň.

Kuwwat dolandyryş gutusy

Kuwwat dolandyryş gutusy
Acu Wakuum nasosyna gözegçilik ediň
The Wakuumy görkezýär
● Basyş duýduryşy

Wakuum ölçeýji

Wakuum ölçeýji
Display Ekrany arassalaň
● Reňk görkezijisi
● -okary takyklyk ölçegi
Security Howpsuzlygy üpjün ediň

Hil çig mal

Hil çig mal
● Ajaýyp ussatlyk
● Uzak ömür
● qualityokary hilli

Spesifikasiýa

Wakuum ölçeýji1  SWL / KG Görnüşi L × W × H mm Öz agramyňyz kg
250 BLA250-4-T 2000 × 800 × 600 80
500 BLA500-6-T 2000 × 800 × 600 95
800 BLA800-8-T 3000 × 800 × 600 110
1500 BLA1500-12-T 3000 × 800 × 600 140
Poroşok: 220 / 460V 50 / 60Hz 1 / 3Ph (ýurduňyzdaky naprýa .eniýe boýunça degişli transformatory üpjün ederis.)
Meýletin üçin.DC ýa-da AC Motor sürüjisi siziň talaplaryňyz hökmünde

Jikme-jik görkez

Wakuum ölçeýji2
1 Aýaklary goldamak 9 Wakuum nasosy
2 Wakuum şlangy 10 Şöhle
3 Kuwwat birikdirijisi 11 Esasy şöhle
4 Elektrik çyrasy 12 Dolandyryş gapagyny aýryň
5 Wakuum ölçeýji 13 Klapan
6 Gulagy götermek 14 Şunt
7 Buzzer 15 Top klapan
8 Kuwwat 16 Sorujy gaplar

Funksiýa

Howpsuzlyk tanky birleşdirildi
Düzülip bilinýän sorujy käse
Uly ululykdaky üýtgeşmeler üçin amatly
Nebitsiz vakuum nasosy we klapan

Netijeli, howpsuz, çalt we zähmeti tygşytlaýjy
Basyşy kesgitlemek howpsuzlygy üpjün edýär
Sorujy käsäniň ýagdaýy el bilen ýapylýar
Dizaýn CE standartyna laýyk gelýär

Arza

Alýumin tagtalary
Polat tagtalar
Plastik tagtalar
Aýna tagtalar

Daş plitalar
Laminirlenen çipler
Metaly gaýtadan işleýän senagat

vakuum göteriji01
vakuum göteriji
vakuum göteriji03
vakuum göteriji02

Hyzmat hyzmatdaşlygy

2006-njy ýylda döredilen gününden bäri kompaniýamyz 60-dan gowrak pudaga hyzmat edip, 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we 17 ýyldan gowrak wagt bäri ygtybarly marka döretdi.

Hyzmat hyzmatdaşlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň