1500 kg agyrlykdaky polat plastinka götermek üçin pnewmatik vakuum göteriji

Gysga düşündiriş:

Jemi beýikligi: 3,7 metr

Goluň uzynlygy: 3,5 metr
(Sütün we swing goly müşderiniň hakyky ýagdaýyna görä düzülýär)

Sütüniň aýratynlyklary: Diametri 245mm

Dag plastinkasy: Diametri 850mm

Üns berilmeli meseleler: grounder sementiniň galyňlygy 20 sm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Dykyz, tekiz ýa-da gurluşly ýüzler bilen tabak materiallaryny işlemek üçin pnewmatik göterijiler.Güýçli dizaýn, ýönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk düşünjesi wakuum göterijileri amallary ýönekeýleşdirmek we rasionallaşdyrmak üçin ideal hyzmatdaş edýär.Göterijiler dürli iş bölekleriniň ölçeglerine çalt we aňsat uýgunlaşýarlar we ulanmagyň çäksiz mümkinçiliklerini hödürleýärler.

Enjamlar kiçijik bir meýdany eýeleýän we gysga aralyga çalt işlemek üçin amatly sütün görnüşli kantilewer kran bilen düzülip bilner.

HEROLIFT wakuum göterijileriň we wakuum göteriji enjamlaryň doly toplumyny hödürleýär.Gorizontal göterijiler, kuwwatly süýşürijiler we batareýa bilen işleýän göterijiler.

Aýratynlyk (oňat bellik)

Maks.SWL 400KG
● Pes basyş duýduryşy.
Ust Düzülip bilinýän sorujy käse.
● CE şahadatnamasy EN13155: 2003.
German German UVV18 standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.
● vakuum süzgüji, dolandyryş gutusy öz içine alýar / togtadýar, wakuumy awtomatiki başlamak / togtatmak bilen energiýa tygşytlaýyş ulgamy, elektron akylly wakuum gözegçiligi, birleşdirilen güýç gözegçiligi, sazlanylýan tutawaç, götermegi çalt berkitmek üçin ýaý bilen enjamlaşdyrylan standart sorujy käse.
● göterilmeli panelleriň ölçeglerine görä dürli ululykda we kuwwatda öndürilip bilner.
High performanceokary öndürijiligi we ajaýyp ömri kepillendirýän ýokary garşylykly ulanmak arkaly döredildi.

öndürijilik görkezijisi

Seriýa nomeri BLA400-6-P Iň ýokary kuwwat 400 kg
Umumy ölçeg 2160X960mmX920mm Elektrik üpjünçiligi 4.5-5.5 bar gysylan howa, gysylan howany sarp etmek 75 ~ 94L / min
Dolandyryş tertibi El bilen slaýd klapan dolandyryşy Wakuum sorujy we goýberilýär Emdiriş we goýberiliş wagty Hemmesi 5 sekuntdan az;(Diňe ilkinji siňdiriş wagty birneme uzyn, takmynan 5-10 sekunt)
Iň ýokary basyş Wakuum derejesi 85% (takmynan0.85Kgf) Duýduryş basyşy Wakuum derejesi 60% (takmynan0.6Kgf)
Howpsuzlyk faktory S> 2.0;Gorizontal işlemek Enjamlaryň ölen agramy 110kg ate takmynan)
Elektrik togunyň kesilmegiBasyşy saklamak Elektrik togy kesilenden soň, wakuum ulgamynyň tabagy siňdirýän wagty> 15 minut
Howpsuzlyk duýduryşy Haçan-da basyş bellenen duýduryş basyşyndan pes bolsa, eşidilýän we wizual duýduryş awtomatiki duýduryş berer

Spesifikasiýa

SWL / KG: 400
Görnüşi: BLA400-6-P
L × W × H mm: 2000 × 800 × 600
Öz agramy: 110
Wakuum generatory
Dolandyryş: Gollanma

Polat plastinka göteriji iň ýokary ýük 1500kgs01

Jikme-jik görkez

Jikme-jik görkez
1 Çeňňek 8 Aýaklary goldamak
2 Howa silindri 9 Buzzer
3 Howa şlangy 10 Kuwwat görkezýär
4 Esasy şöhle 11 Wakuum ölçeýji
5 Top klapan 12 Umumy dolandyryş gutusy
6 Haç şöhlesi 13 Dolandyryş tutawajy
7 Goldaw aýagy 14 Dolandyryş gutusy

Funksiýa

Howpsuzlyk tanky birleşdirildi
Düzülip bilinýän sorujy käse
Uly ululykdaky üýtgeşmeler üçin amatly
Nebitsiz vakuum nasosy we klapan

Netijeli, howpsuz, çalt we zähmeti tygşytlaýjy
Basyşy kesgitlemek howpsuzlygy üpjün edýär
Sorujy käsäniň ýagdaýy el bilen ýapylýar
Dizaýn CE standartyna laýyk gelýär

Arza

Alýumin tagtalary
Polat tagtalar
Plastik tagtalar

Aýna tagtalar
Daş plitalar
Laminirlenen çipler

Wakuum lifti-2
Wakuum lifti-1
Wakuum lifti-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň